EUROVAALIOHJELMA 1999

PERUSSUOMALAINEN KRIITTISENÄ EUROOPASSA

Euroopan unioni direktiiveineen on vahvistanut entisestään otettaan kansallisvaltioista. Tämä kehityssuunta on väärä. EU:n tulee hoitaa vain sellaisia asioita, joita se kykenee hoitamaan paremmin kuin kansallisvaltiot. Perussuomalaisten mielestä EU:n tulee olla löyhä kansallisvaltioiden välinen liitto. Puolueemme vastustaa yksiselitteisesti päätös- ja vaikutusvaltaamme kaventavaa ja taloudellisia rasituksia lisäävää EU:n liittovaltiokehitystä.

Euroopan unioni on syvässä kriisissä. Koko sen komissio on joutunut eroamaan lahjusepäilyjen johdosta. Perussuomalaiset vaativat tehokasta puhdistusta EU:n talous- ja hallintokäytäntöön. EU:n toiminnan syventäminen ja laajentaminen nykyisellä toiminta- ja tapakulttuurilla on vastuutonta. Perussuomalaiset eivät hyväksy EU:n laajenemis- ja syventämiskehitystä myöskään siksi, koska se pienentää pienten valtioiden vaikutusvaltaa ja johtaa ennen pitkää mammuttimaiseen byrokratiaan ja tehottomuuteen.

Euro tulee lähivuosina joutumaan kasvaviin vaikeuksiin. Yhteinen valuutta lisää painetta yhdenmukaistaa vero- ja finanssipolitiikkaa, joka vaarantaa suomalaisen hyvinvointivaltion perustan ja oikeudenmukaisen sosiaalipolitiikan.

Jäsenmaiden kansallista päätäntävaltaa ei saa heikentää. Suomen etuja ei saa myydä yhteistyön nimissä. Määräenemmistösäädösten lisääminen EU:ssa johtaa väistämättä suurten valtioiden vallan kasvuun ja pienten jäsenmaiden kuten Suomen vaikutusvallan supistumiseen. EU-parlamentin valtaa ei tule lisätä. Edellä oleviin taustanäkemyksiin perustuen puolueemme katsoo, että:

- Suomen tulee itse vartioida rajojansa ja puolustaa itse itseään. Emme halua jonkun toisen maan tai jonkin sotilasliittoutuman joukkoja rajojemme sisäpuolelle.

- Rauhantehtäviin EU:n ulkopuolelle ei tule lähettää suomalaisia joukkoja muuten kuin YK:n tai ETYJ:n puitteissa.

- Kaikkien EU:n rajavaltioiden on huolehdittava tehokkaasti rajavalvonnasta mm. huumekaupan ja kansainvälisen rikollisuuden kitkemiseksi ja ihmissalakuljetuksen kitkemiseksi.

- Suomen on pääasiassa itse vastattava ulkopolitiikastaan kolmansiin maihin.

- Uusien jäsenten ottamiseen EU:iin ei ole mitään kiirettä. EU:n on saatava ensin oma pesänsä kuntoon, ennen kuin se voi laajentua. Tämän jälkeenkin jäseniksi on otettava vain taloudeltaan ja ihmisoikeustilanteeltaan kestäviä valtioita.

- EU:n neuvostossa määräenemmistöllä hyväksyttäviä asioita ei saa lisätä. Suomen on voitava jättää täytäntöön panematta sille vahingollisten tai liian kalliiden päätösten tekeminen.

-Keskusteltaessa Euroopan Unionin ja Venäjän välisistä taloussuhteista ja lainajärjestelyistä tulee keskusteluissa pitää esillä myös unioniin kuuluvien maiden ja Venäjän väliset lopullisesti ratkaisemattomat aluekysymykset.

Erityisesti Perussuomalaiset edellyttävät, että:

- EU:n hyödyistä, kuten mm. alemmasta autoverokannasta hyötyvät kaikki kansalaiset. Nykyinen järjestelmä hyödyttää lähinnä suuryhtiöitä ja korkeita virkamiehiä.

- Kansalaisten oikeuturva-asioita seurataan tehokkaasti yleiseurooppalaisella tasolla. Demokratia- ja ihmisoikeusloukkauksiin on aina puututtava.

- Euroopan Unionin päätöksissä on huomattavasti nykyistä enemmän huomioitava työllisyysnäkökohdat.

- EU-jäsenyyden yhteydessä markkinoitu subsidiariteetti (läheisyys)-periaate on saatettava voimaan, jolloin asiat päätetään hajautetusti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia.
Perussuomalaiset kannattavat kansallisvaltioiden mahdollisimman suurta itsenäisyyttä ja valtioiden välistä yhteistoimintaa. Syvenevä ja laajeneva EU on suora vastakohta näille tavoitteille. Perussuomalaisten mielestä pohjoismaista yhteistyötä tulisi nykyisestä huomattavasti lisätä. Suomen ja EU:n ei pidä väheksyä ulkopolitiikassaan Venäjän ja Baltian maiden suhteita.

Perussuomalaiset sanovat KYLLÄ:

- Suomalaisille ja suomalaiselle päätösvallalle.

- Kestävälle ja tasapainoiselle kehitykselle.

- Kansalliselle maatalouspolitiikalle ja puhtaille elintarvikkeille.

- Avoimelle päätöksenteolle.

- Aidolle ihmisten väliselle yhteistyölle.

- Tehokkaalle aluepolitiikalle ja tasapainoiselle kaupunkipolitiikalle eurooppalaisella tasolla.

Perussuomalaiset sanovat EI:

- Yhteiselle keskittämistä suosivalle talouspolitiikalle.

- Yhteiselle armeijalle.

- EU:n laajentamiselle ja syventämiselle, koska se johtaa Suomen vaikutusvallan pienenemiseen ja jäsenmaksujemme kasvamiseen.

- Kansallisen päätösvallan kaventamiselle.

- Eurooppalaiselle tehomaataloudelle ja hormonilihalle.

- Vallan keskittämiselle, salailulle ja väärinkäytöksille.