KUNNALLISVAALIOHJELMA 2008 - TIIVISTELMÄ

Perussuomalaiset - pelkäämätön ja pettämätön vaihtoehto

Perussuomalaiset haluavat toimia päättäjinä, jotka eivät katso pelkästään kunnan, vaan ennen kaikkea kuntalaisten etua. Mielestämme tärkeintä on kuunnella tavallisia kuntalaisia ja tarjota ihmisille ahkera sekä pettämätön vaihtoehto, joka puuttuu kunnassa oleviin epäkohtiin vallanpitäjien pientä piiriä pelkäämättömästi.

Palveluiden turvaamisesta palveluiden saannin turvaamiseen
Perussuomalaiset eivät hyväksy valtapuolueiden kylmää keskittämislinjaa, jossa painotetaan vain ja ainoastaan palvelujen turvaamista, kun pitäisi turvata myös palvelujen saaminen. Palvelut on säilytettävä kohtuullisen lähellä asukkaita.

Vähävaraisten maksurasitusta ei saa lisätä
Vastustamme pienituloisia sortavia ja inflaatiota entisestään kiihdyttäviä terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksia, koska samaan aikaan hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksia korotuksia vastaavalla summalla niin, ettei palveluita korotusten seurauksena todellisuudessa paranneta, vaan kokonaisuus huomioon ottaen niitä sen sijaan heikennetään.

Lapsille ja nuorille säännölliset terveystarkastukset
Vaadimme koululaisille ja opiskelijoille säännöllisiä terveystarkastuksia takaisin, koska erityisesti mielenterveysongelmat vaativat terveydenhoidolta ennakoivaa puuttumista.
 
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolesta
Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio, jonka olemassaolo perustuu käytännössä yhteisille perusarvoille. Kansanvallan toimintamahdollisuuksia ei saa heikentää erilaisilla lyhytnäköisillä monikulttuurisuushankkeilla, joiden vaikutukset kansalaisten veronmaksuhalukkuuteen ja siten palvelujärjestelmäämme saattavat olla kohtalokkaat. Maassa maan tavalla on Perussuomalaisten mielestä ainoa kestävä lähtökohta kansanvallan näkökulmasta.

Ikäihmiset ovat voimavara
Ikäihmisten palveluista ja eläkkeistä päätettäessä ei pidä unohtaa, että hyvän terveyden ja taloudellisen aseman omaavat vanhukset käyttävät paljon erilaisia yhteiskunnan palveluja, kuten kulttuuri-, virkistys-, matkailu- ja liikuntapalveluja. Heidän roolinsa yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä on merkittävä.

Laki hoitomitoituksista suositusten sijaan
Me Perussuomalaiset vaadimme, että hoitomitoituksista huolehditaan suositusten sijasta säädettävällä lailla, jota kuntien on sanktion uhalla noudatettava. Näin yhtenäistetään kuntien keskenään erilaiset terveyden- ja vanhustenhuollon olosuhteet. Tällä hetkellä hoitomitoitussuositusten noudattamisesta ei kunnissa juurikaan piitata. Valtapuolueiden luottamushenkilöt pakoilevat vastuutaan, jättämällä vaatimukset hoitohenkilökunnan määrän lisäämisestä omaisten valitusprosessien varaan.

Vanhainkotipaikkoja ei tule vähentää
Vanhusten elämänlaatua voidaan parantaa mm. ennalta ehkäisevän kuntouttavan toiminnan avulla sekä lisäämällä kotipalveluita. Vanhukset haluavat asua mahdollisimman kauan omassa kodissaan. Kun tulee elämänvaihe, etteivät he selviä enää kotonaan, on heille järjestettävä palvelutalo- tai vanhainkotipaikka. Vanhusväestön kasvun vuoksi vanhainkotipaikkoja ei Perussuomalaisten mielestä tule vähentää, toisin kuin monissa kunnissa aiotaan tehdä. Myös ns. senioritaloja aktiivisille ja verrattain hyväkuntoisille ikäihmisille pitää olla tarjolla.

Yhteiskunta on markkinoiden vastavoima
Kuntien järjestämiä palveluja voidaan täydentää yksityisillä palveluilla, kuitenkin niin, että niiden laatua ja hinnoittelua valvotaan kuntien toimesta. Yksityisten yhteisöjen perimien maksujen tulee asettua sellaiselle tasolle, että pienituloiset ja pitkäaikaissairaat pystyvät palveluja käyttämään.

Sotaveteraanien kunnianpalautuksen aika
Me Perussuomalaiset vaadimme, että sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen sekä kotirintamanaisille taataan kuntoutus kunnan kustantamana sekä mahdollisuus kerran vuodessa laitoskuntoutukseen. Paheksumme valtapuolueiden harjoittamaa politiikkaa, jossa kunnille valtionkonttorilta tulevia veteraanikuntoutusmäärärahoja on vuodesta toiseen vähennetty eikä määrärahavähennyksiä ole kompensoitu kuntien talousarvioesityksissä.

Omaishoito on inhimillistä ja edullista
Omaishoitoon on panostettava nykyistä enemmän, koska se todettu monien laskelmien mukaan edullisimmaksi hoitomuodoksi. Totuus tuesta kuitenkin on, ettei se ole tukea, vaan omaishoitajalle maksettavaa verotettavaa palkkaa, jota sitäkään eivät kaikki Suomen kunnat kaikille omaishoitajille maksa. Perussuomalaiset esittävätkin, että kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi palkkioiden maksu siirretään KELAlle, vähimmäispalkkio korotetaan 500 euroon kuukaudessa ja palkkio sidotaan yleistä ansiotason nousua kuvaavaan indeksiin. Lisäksi omaishoitajille on turvattava kohtuullinen eläke ja taattava heille laissakin määritelty määrä vapaapäiviä raskaasta ja arvokkaasta työstään.

Vammaisten syrjintään puututtava kovalla kädellä
Me Perussuomalaiset emme hyväksy kunnissa usein esiintyvää vammaisten henkilöiden jallittamista päätöksenteossa, vaan haluamme omalta osaltamme puuttua kovalla kädellä niihin epäkohtiin, jotka kuntapäätöksenteossa näyttäytyvät vammaisten syrjintänä.
Erityisesti vammaispalveluiden osalta kunnan on mielestämme aktiivisesti annettava tietoa kunnan tarjoamista tai tukemista palveluista, ja luottamushenkilöiden on pidettävä tällaisen tiedonantovelvoitteen toteutumisesta tarpeen niin vaatiessa huolta. Yhteiskunnan moraalin yksi keskeisin mittari on se, miten se kohtelee kaikkein heikoimpiaan.
Vammaispalvelut on hoidettava aina niin, että palveluja tarvitseva voi tuntea olevansa yhteiskunnan täysivertainen jäsen.

Lapsiystävällisempää politiikkaa
Perussuomalaiset kannattavat vanhempien tasapuolisia mahdollisuuksia valita, miten he haluavat lastensa päivähoidon järjestettävän. Päivähoito tai kotihoito - molemmat ovat yhtä arvokkaita elämäntilanteesta riippuen. Neuvolapalveluiden tulee olla itsestäänselvyys. Lasten hankkimiseen tulisi kannustaa erilaisin uusin avustuksin, sillä mielestämme lapset perheessä ovat aina toivottuja. Syntyvyys on Suomessa pudonnut niin matalalle, että ikärakenteemme vääristyy, jos asialle ei tehdä mitään.

Sivistys ja koulutus demokratian ja hyvinvoinnin perustana
Suomalainen opettajainkoulutus ja kouluopetus ovat kansainvälisesti vertailtuna molemmat erittäin laadukkaita. Jotta kykenisimme säilyttämään opetuksen laadun myös jatkossa, tarvitaan lisäresursseja oppilashuoltoon, oppilaanohjaukseen ja erityisopetukseen. Jatko-opiskelun ja työllistymisen kannalta on tärkeää, että jokainen saa peruskoulusta päättötodistuksen.

Lähikouluille erityistukea
Me Perussuomalaiset olemme lähikoulujen säilyttämisen puolesta ja vaadimme valtion mukaantuloa kompensoimaan kuntien opetusmenoja erityisesti nykyisillä muuttotappioalueilla, koska käytännössä näillä alueilla koulutetaan kasvukeskuksiin tulevaisuuden osaavaa työvoimaa.

Taito- ja taideaineiden tuntimääriä lisättävä
Pidämme taito- ja taideaineiden opetuksen lisäämistä tärkeänä, sillä on ristiriitaista, että samaan aikaan kun lasten oppimisvaikeudet ja käytöshäiriöt ovat lisääntyneet ja opettajille on sälytetty lisää kasvatusvastuuta, on niiden kouluaineiden, jotka auttaisivat lasta kehittymään tasapainoiseksi ja terveeksi aikuiseksi, tuntimääriä vähennetty. Liikunta pitää yllä fyysistä kuntoa ja mielenvirkeyttä. Kädentaidot, musiikki ja kuvataide antavat lapselle mahdollisuuden ilmaista itseään ja luovat siten pohjaa kriittisen ajattelun kehittymiselle.

Tervettä kulttuuria
Kunnan mahdollisuuksiin tukea liikunta- ja kulttuuripalveluja vaaditaan lisäresursseja. Tuetun kulttuuritoiminnan tulee olla tervehenkisiin suomalaisiin arvoihin perustuvaa ja kaikille kuntalaisille mahdollista. Nuorisotyöhön tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntien harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista huolehtimalla.

Työllistämispalvelut
On tärkeätä säilyttää palvelujen saaminen jokaisella paikkakunnalla.
Työn vastaanottamisen on oltava kannattavaa, ei rangaistavaa, myöskin lyhyissä työsuhteissa. Myöskään kuntatyönantaja ei saa keinotella ns. ketjuttamalla työsuhteita. Erityishuomio on kiinnitettävä nuorisotyöttömyyden hoitamiseen.

Verotus
Perussuomalaisten mielestä verot tulee suunnata aina maksukyvyn mukaan. Sen vuoksi kunnallisverotusta ei tule kunnissa kiristää, sillä veronkorotukset kuntatasolla kohdistuvat kaikkiin tuloluokkiin, myös alempiin yhtä raskaasti.

Elinkeinopalvelut ja asuminen
Perussuomalaisten mielestä koko maata on kehitettävä ja asutettava tasapuolisesti. Kunnan on säilytettävä riittävä määrä vuokra-asuntoja luonnollisen asuntotarpeen tyydyttämiseksi.
Kuntien tulee säilyttää omistuksessaan tuottavat omistukset.
Haja-asutusalueiden asumista ei tule vaikeuttaa kohtuuttomasti esim. ympäristöviranomaisten tai yleiskaavoituksen toimesta. Myöskin alempitasoisen tiestön osalta kuntien on panostettava kunnossapitoon ja sitä on vaadittava myöskin valtiolta.Kunnallisvaalioppaasta 2008 tiivistäneet Vesa-Matti Saarakkala ja Reijo Ojennus.