LÄHIAJAN TAVOITEOHJELMA 2001

Perussuomalaisten lähiajan tavoiteohjelma 2001

Epäkohtiin korjauksia - luonnoton hallitus vaihdettava

Perussuomalaisten päätavoite seuraavissa eduskuntavaaleissa on saada muutos nykyiseen luonnottomaan ja periaatteettomaan hallituspohjaan. Ylileveä ja kaikki rajat ylittävä hallituspohja on tehokkaasti tappanut kansalaisten mielenkiinnon yhteisten asioiden hoitoon. Poliittisten vaihtoehtojen puute on suoranainen uhka todelliselle kansanvallalle. Perussuomalaiset tarjoavat seuraavissa eduskuntavaaleissa ainoan selkeän, kestäviin periaatteisiin perustuvan ja yhteiskunnan epäkohtiin tehokkaasti puuttuvan vaihtoehdon.

Pienyrittäjyys ja työ - hyvinvoinnin takaajat

Suomea vaivaa työttömyyden ohella vaikea työnantajapula, joka on poistettava. Viime laman seurauksena ylivelkaantuneille, joista monet olivat yrittäjiä, on mahdollistettava paluu ihmisarvoiseen elämään ja työhön. Suomi ei voi menestyä ilman laajaa ja monipuolista pienyrittäjyyttä, joka on työn ohella suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Puolueemme kannattaa kaikkea rehellistä yritystoimintaa sekä taistelee elinkeinovapauden rajoittamistoimia, kuten turkistarhauksen kieltämistä, vastaan.

Oikeutta kansalle - ihmisarvon puolesta

Puolueemme kunnioittaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja haluaa antaa kaikille mahdollisuuden työntekoon sekä sosiaaliseen turvallisuuteen. Kansalaisten oikeusturvaa on parannettava ja rikosten uhrien asemaa on kohennettava. Jokainen yhteiskuntamme jäsen on yhtä ainutlaatuinen ja arvokas; kristillisen ihmiskäsityksemme perusteella emme hyväksy ihmisarvoa loukkaavaa politiikkaa.

Huumeet kuriin - turvallisuus kuntoon

Perussuomalaiset kannattavat kovia otteitta ja nollatoleranssia huumeasioissa. Myös huumeiden käytön ja hallussapidon on kaikissa tapauksissa johdettava riittävän ankariin ja tehokkaisiin seuraamuksiin. Perussuomalaiset edellyttävät, että korkeiden julkisten virkojen haltijat sitoutuvat näihin periaatteisiin. Poliisille on taattava riittävät määrärahat. Maanpuolustus on pidettävä uskottavana, eikä puolustusvoimien määrärahoja saa harkitsemattomasti karsia. Jokaisella ihmisellä on oikeus loukkaamattomaan henkiseen ja ruumiilliseen turvallisuuteen.

Ostovoimaa kaikille - perhe kunniaan

Puolueemme ei hyväksy vaikeuksissa olevien ongelmien väheksymistä eikä huono-osaisten epäinhimillistä kohtelua. Politiikan ja tulonsiirtojen keinoin on turvattava kansalaisille riittävä ostovoima. Jokaisen ihmisen perustarpeista huolehtiminen on myös tehokkain ja inhimillisin tapa taata järjestys ja yhteiskuntarauha. Perhe on yhteiskunnan korvaamaton perussolu, jonka asemaa ei saa horjuttaa. Kansamme elinvoimaisuuden turvaavaa syntyvyyttä on lisättävä riittävin perhepoliittisin tukitoimin esimerkiksi lapsilisiä riittävästi nostamalla.

Verot maksukyvyn mukaan - irti ryöstöverotuksesta

Perussuomalaiset edellyttävät polttonesteiden ja ajoneuvojen riistoverotuksen alentamista. Peruselintarvikkeiden arvonlisäverona on alennettava. Eläkepolitiikan kohtuuttomuudet, kuten mm. ylimääräinen sairasvakuutusmaksu, on poistettava. Yhteiskunnan verot ja maksut on nykyistä enemmän suunnattava sinne, missä on veronmaksukykyä. Työn käsitettä on laajennettava huomioimalla kotityön, henkisen työn ja luovan työn merkitystä huomattavasti nykyistä enemmän. Työnteon ja työn teettämisen on aina kannatettava joutenoloa paremmin.

Kestävän aluepolitiikan puolesta

Puolueemme kannattaa Suomen tasapuolista kehittämistä. Vastustamme kaupunkien ja maaseudun keinotekoista vastakkainasettelua. Puhtaat elintarvikkeet, elävä maaseutu sekä viihtyisät kaupungit ovat jokaisen suomalaisen etu. Kuluttajan ja tuottajan etu yhdistyvät parhaiten puhtaassa ja myrkkyvapaassa pien- ja perheviljelmämuotoisessa elintarviketuotannossa. Tuemme laajaa pienomistusta, joka on kansan turva.

Ei äänikynnyksille ja demokratian rajoittamiselle

Perussuomalaiset eivät hyväksy kansanvaltaa kaventavia ja demokratiaa rajoittavia äänikynnyksiä eivätkä eri ryhmien yhteistyötä rajoittavia vaaliliittokieltoja. Korkea vaaliosallistuminen on toimivan kansanvallan perusta. Suomalaisten päätösvaltaa ei saa siirtää ylikansallisille elimille, kuten esimerkiksi EU:lle, ilman kansanäänestystä.


Hyväksytty Perussuomalaisten IV puoluekokouksessa Oulussa 17.6.2001